Sign Up for Updates


   Info and options

Core Program Areas

Agriculture Education Emergencies Health HIV and AIDS Microfinance Peacebuilding Water and Sanitation

Cross-Cutting Areas

Capacity Strengthening Climate Change ICT4D IHD Monitoring and Evaluation Youth
Wednesday
Oct262011

Swen pou Tichèltè: Sa ou dwe konnen pou ou ka byen pran swen tichèltè pa-w la (Caring for Your Transitional Shelter: Essential Advice for Maintaining Your T-shelter)

Pwogram Tichèltè–CRS la fèt nan lide pou ede moun yo soti anba tant pou y-al rete nan yon espas pwovizwa, ki pap dire tout tan, ki fèt ak bwa epi ki bay moun yo avantaj rete yon kote ki gen plis sekirite, pi alèz epi ki ka dire plis tan annatandan fanmi yo bati oswa jwenn yon kay lwe pou yo rete.

Download the PDF (3.6 MB)
Read online


Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>